Shame Taar

Shame Taar

Vocals: Erfun Tahmasbi

Music by: Sina Alam, Sahab Alam